Skip to content

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

   По смисъла на тези Общи условия за чартърен полет („Общите условия“), следните думи и изрази с главна буква ще имат значението, дадено им по-долу, освен ако контекстът не изисква друго:

   “Договор“е Рамков договор за изпълнение на чартърни полети и/или Договор за чартърен полет, надлежно сключен между Превозвача и Клиента, за превоз на Пътници и багаж по въздуха срещу заплащане.

   „Командир“е командирът, който ръководи самолета при полет.

   „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, което сключва Договор
   с Превозвача.

   „Нерегистриран багаж” или „Ръчен багаж“ е багажът, който Пътник носи със себе си.

   „Оферта” е необвързващо предложение, отправено от Превозвача към Клиента, в което се посочва превозната цена, маршрута и полетното разписание.

   „Превозвач“ е „ЕГТ ДЖЕТ“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност,
   учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 205537060 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Панчарево, местност Врана-Лозен-Триъгълника, ул. „Марица“ 4, притежаващо Свидетелство за авиационен оператор №BG66 и Лиценз за въздушен превозвач № BG 1008-40.

   „Полетно разписание“ е разписанието на полета, посочено в Договора и в Потвърждението за полет.

   „Пътник“ е всяко физическо лице, което пътува със съответния Чартърен полет.

   “Регистриран багаж” е багажът, който Клиентът предоставя на отговорност на Превозвача.

   „Цена на полет“ е цената за Чартърния полет, посочена в офертата на Превозвача
   и потвърдена от Превозвача писмено с Потвърждение за полет, изпратено до Клиента.

   „Чартърен полет“ е или „Полет“ е полетът или полетите, описан(и) в Полетното разписание.

  2. ПРИЛОЖЕНИЕ И ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА И ДОГОВОРА
   1. Тези Общи условия се прилагат за всеки превоз на Пътници и багаж. За избягване на всякакво съмнение, тези Общи условия се прилагат за всяка Оферта, предлагана от Превозвача, както и за всеки Договор, сключен от Превозвача. Всякакви други условия (включително общи условия на Клиента) които се различават от или противоречат на тези Общи условия, стават задължителни за Превозвача, само ако са изрично приети и писмено
    потвърдени от него. 
   2. Всяка Оферта е валидна и обвързваща ако е приета от Клиента и потвърдена от Превозвача с писмено потвърждение за полет („Потвърждение за полет“).
   3. Срокът за приемане на всяка Оферта се посочва в нея. Когато такъв не е посочен, Офертата може да бъде приета в срок до 24 часа от датата на издаването й. Клиентът може да приеме Офертата и след изтичане на посочения по-горе срок, при условие, че въздухоплавателното средство не е резервирано по друг договор за чартърен полет, като Превозвачът следва да я  потвъри изрично. 
   4. Превозвачът може да откаже потвърждаване на Офертата и/или сключването на Договор ако е изтекъл срокът за приемането на Офертата или са настъпили непреодолими препятствия за изпълнението на полета.
   5. Всички условия в потвърждението за полет, включително финансовите и другите параметри, се считат обвързващи за страните, освен ако страните не уговорят друго в Договора.
   6. При противоречие между настоящите Общи условия и Договор, сключен между страните, предимство имат условията на Договора.
   7. При противоречие между рамков договор за изпълнение на чартърен полет и договор за чартърен полет, сключени между страните, предимство имат условията на конкретния договор за чартърен полет.
   8. Клиентът се съгласява, че договорените условия след подписване на Договор не подлежат на промяна през последните 7 (седем) преди съответния Полет, освен ако технически причини или причини, свързани със сигурността не налагат това. В случай, че Клиентът желае добавянето на допълнителни услуги, които не са посочени в Потвърждението за полет и/или в Договора, той се съгласява, че Превозвачът има право да увеличи цената. В този случай увеличената цена става задължителна за Клиента и той се задължава да я заплати в посочения във фактурата срок.
  3. САМОЛЕТ И ЕКИПАЖ
   1. За целите на договорения чартърен полет, Превозвачът е длъжен да осигури подходящо оборудван и зареден с гориво самолет с екипаж съгласно действащите разпоредби.
   2. В случай че компетентните органи поискат промяна в конфигурацията на самолета след като Договорът за чартърен полет е подписан и на разположение на Клиента са по-малко места от първоначално договорените, Клиентът има право да поиска пропорционално намаляване на превозната цена. В случай, че Превозвачът откаже такова намаление на цената, Клиентът има право да се прекрати едностранно Договора за чартърен полет като
    заплати на Превозвача направените разноски от него до момента. Превозвачът е длъжен да информира незабавно Клиента за намаляване броя на разполагаемите пътнически места. Клиентът следва да уведоми незабавно Превозвача за своето искане за намаление на превозната цена или за прекратяването на Договора за чартърен полет или в противен случай губи това право.
   3. Превозвачът има право по всяко време да замени самолета с един или повече други подходящи за договорения транспорт самолети, след като предварително уведоми Клиента.
   4. В случай, че такава замяна води до допълнителни разходи, Клиентът ще бъде уведомен за същите, като той има право да ги приеме или да откаже своевременно така актуализираната оферта.
   5. Не се допускат за превоз пътници в нетрезво състояние, заразно болни, както и душевно болни, представляващи опасност за другите пътници или за сигурността на полета, както и такива, които са отказали проверка за сигурност, в т.ч. на техните багажи. В тези случаи Клиентът дължи на Превозвача пълния размер на превозната цена.
   6. Нарежданията на Превозвача и/или командира на въздухоплавателното средство, свързани с извършването на полета и със спазването на установения ред във въздухоплавателното средство, са задължителни за всички лица, намиращи се в
    него. Превозвачът и/или командирът имат право по всяко време, без да може Клиентът да възрази, да:
    1. вземат решение относно безопасното извършване на чартърния полет, както и относно безопасното приземяване на самолета;
    2. променят или отменят планувания полет по технически причини или причини касаещи сигурността;
    3. се разпоредят да се извърши или не кацнане и при необходимост да се направи отклонение от маршрута и/или едно или няколко принудителни кацания;
    4. не се допусне за превоз Пътник и багаж, които поставят под заплаха сигурността на полета;
    5. вземат решение какъв и в какви размери и тегло багаж може да се носи със самолета и как да бъде разпределен той;
    6. вземат решение по всички други въпроси, свързани със сигурността на Полета и Пътниците;
   7. Всички допълнителни разходи, свързани с решенията по чл. 3.6 по-горе се поемат от Клиента.
   8. Пътник, който наруши установените правила за пътуване и поведение във въздухоплавателното средство и не се подчинява на командира му, може да бъде заставен да напусне въздухоплавателното средство в отправното или междинно летище, без да има право да иска връщане на платената превозна цена.
   9. На борда на всички самолети на Превозвача пушенето е забранено.
   10. Електронните устройства трябва да бъдат изключени или в полетен режим, ако това е възможно, преди излитане и кацане.
  4.  БАГАЖ 
    1. Не се допускат за превоз багаж с недостатъци в опаковката, лесноразвалящи се и опасни.
    2. На пътниците се забранява да внасят следните предмети в зоните с ограничен достъп на летищата и на борда на въздухоплавателното средство:
     • пушки, огнестрелни оръжия и други устройства, изстрелващи твърди предмети – устройства, които могат или се предполага, че могат да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания чрез изстрелване на твърди предмети, включително:
      • всички видове огнестрелни оръжия като пистолети, револвери, пушки, гладкоцевни пушки;
      • огнестрелни оръжия играчки и модели и имитации на огнестрелни оръжия, които могат да бъдат объркани с истински оръжия; съставни части на огнестрелни оръжия с изключение на телескопични мерници;
      • оръжия със сгъстен въздух и с въглероден двуокис като въздушни пистолети и пушки, пистолети и пушки за стрелба със сачми, както и пистолети и пушки с топчета; сигнални и стартови пистолети;
      • лъкове, арбалети и стрели; харпуни и копиевидни оръжия; прашки и катапулти.
     • зашеметяващи устройства, предназначени специално за зашеметяване или обездвижване, включително:
      • устройства, които причиняват шок, като пистолети за зашеметяване, оръжия с куршуми с освобождаване на електрически заряд (тейзъри) и палки за зашеметяване; средства за зашеметяване и за убиване на животни;
      • всякакви химични вещества, газове и спрейове, които причиняват обездвижване или зашеметяване, например газ „Мейс“, лютиви спрейове, сълзотворен газ, киселинни спрейове и спрейове против животни.
     • предмети с остър връх или остър ръб — предмети с остър връх или остър ръб, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване, включително:
      • предназначени за кълцане предмети като брадви, брадвички и сатъри; пикели и чукчета за лед;
       – бръснарски ножчета; резци; ножове с острие с дължина над 6 cm;
      • ножици с остриета с дължина над 6 cm, измерена от точката на свързване на остриетата;
      • предмети от екипировка за бойни изкуства с остър връх или остър ръб; шпаги и саби.
     • работни инструменти — инструменти, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване или могат да застрашат безопасността на въздухоплавателното средство, включително:
      • железни лостове; бормашини и свредла, включително преносими безшнурови акумулаторни бормашини;
      • инструменти с острие или ос с дължина над 6 cm, които могат да бъдат използвани като оръжие, например отвертки и длета; триони, включително преносими безшнурови акумулаторни триони;
      • поялници; пистолети за болтове и пистолети за пирони.
     • тъпи инструменти — предмети, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване при нанасяне на удар с тях, включително:
      • бухалки за бейзбол и софтбол; стикове или палки, например полицейски палки и др.; екипировка за бойни изкуства.
     • експлозиви и запалителни вещества и устройства – експлозиви и запалителни вещества и устройства, които могат или се предполага, че могат да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания или представляват заплаха за безопасността на въздухоплавателното средство, включително:
      • боеприпаси; капсул-детонатори; детонатори и фитили; – модели или имитации на взривни устройства;
      • мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери;
      • фойерверки и други пиротехнически средства;
      • димни бомби и патрони; динамит, барут и пластични взривни вещества. Списъкът не е изчерпателен. Той идентифицира категориите от предмети с примери, като окончателното решение в някои от случаите е в правата на проверяващия.

   Списъкът в чл. 4.2 по-горе не е изчерпателен. Той идентифицира категориите от предмети с примери, като окончателното решение в някои от случаите е в правото на проверяващия.

   1. Всеки Пътник може да носи на борда на самолета регистриран багаж с тегло до 15 кг. и ръчен багаж с
    размери, позволяващи безопасното му съхранение в кабината на самолета по време на полета, и тегло до 5
    кг.
   2. Багаж, извън посочените по-горе размери и килограми, както и специален багаж, като спортна екипировка,
    детски колички и столчета, инвалидни колички, домашни любимци и други може да се превозват след
    изричното разрешение на Превозвача и/или командира на самолета, отразено в Договора за чартърен полет.
   3. Превозвачът и/или командирът на самолета има право, по свое усмотрение да намали размерите и теглото, с
    оглед безопасността на полета при всеки отделен случай.
  5. ЦЕНА НА ЧАРТЪРНИЯ ПОЛЕТ
   1. Общата цена за договорения полет е посочена в Договора. Клиентът плаща предварително на Превозвача
    цената по начина и в сроковете, посочени в тези Общи условия и/или уговорени в Договора.
   2. В случаите, посочени в тези Общи условия и/или Договора Превозвачът има право да увеличи превозната цена
    като уведоми Клиента своевременно.
   3. Превозната цена за чартърен полет включва:
    1. Разходите по опериране на полети и поддръжка на самолета.
    2. Заплати на екипажа на Самолета.
    3. Застраховки: застраховка за отговорността на трети страни; застраховка на Пътниците и техния
     багаж.
    4. Такси кацане, паркинг и хангар, горивна такса, както и таксите за наземно обслужване на самолета
     с
     изключение на разходите за анти-обледеняване на самолета.
    5. Пътнически такси, в случай, че не са платени директно от пътниците или няма друга клауза в
     договора
     за чартърен полет.
    6. Регистрация на Пътниците и техния багаж.
    7. Стандартен борден бюфет топи и студени напитки (включително алкохол) и леки закуски. Превозвачът
     може да осигури кетъринг по желние на Пътник с допълнително заплащане. Клиентът може сам
     организира
     кетъринг на борда, след разрешение от Превозвача като в този случай Клиентът организира
     доставката
     му на борда на самолета и заплаща всички разноски, свързани с него.
    8. Такси прелитане.
    9. превозът на багажа на Пътниците.
   4. Договорената превозна цена не включва:
    1. Разходите за транспорт на пътниците от и до летищата.
    2. Разходите за визи, митнически такси, мита и всякакви други формалности свързани с пътниците
     и/или
     техния багаж.
    3. Разходите за преминаване през ВИП терминал.
    4. Специфични изисквания за борден бюфет, различни от стандартните за Превозвача.
    5. Такси „Royalty” – пътническа такса в определени региони.
    6. Допълнителни разходи в следствие на форс-мажорни обстоятелства, както и разходите за
     анти-обледеняване на самолета.
    7. Допълнителни разходи в следствие на увеличаване полетното време с повече от 15 минути в
     сравнение с
     оферираното,
     или поради лоши атмосферни условия, или техническа повреда на Самолета, или поради промяна
     по искане на Клиента, или поради други обстоятелства независещи от Превозвача, включително
     разходи за нощувки на екипажа поради промяна в графика или забавяне.
    8. Други разходи, направени във връзка с искания на Клиента.
   5. Ако след датата на Офертата или Договора за чартърен полет настъпи увеличение на цените за сигурност,
    премиите за авиационно
    застраховане, горивата, петрола, таксите за кацане и излитане, таксите за контрол на въздушното
    движение и аеронавигацията, митата или други подобни разходи, свързани с експлоатацията на самолета
    или друга част от чартърният полет, Превозвачът има право да увеличи съответно цената на чартърния
    полет. Повишение на цените по-горе до 5% (пет на сто) ще се поеме от Превозвача, а повишение на над
    този праг ще бъдат изцяло за сметка на Клиента.
   6. Всички оферти се изготвят за полети, които изискват екипаж от двама пилоти, освен ако не е посочено
    друго. Времето за работа на
    екипажа е ограничено от приложимите разпоредби за работното време на екипажа. Ако обстоятелства или
    промени в полетния график или маршрут налагат превишаване на максималното работно време на екипажа,
    вследствие на което е необходим увеличаване броя на полетния екипаж или втори полетен екипаж,
    разходите за него ще бъдат фактурирани отделно. Клиентът се съгласява, че ако Превозвачът трябва да
    използва увеличен или втори полетен екипаж, то тогава е възможно да има екипаж в кабината по време
    на Полета и зоната за почивка на екипажа може да бъде отделена със завеса / разделител на кабината.
    В тези случаи, както и при необходимост от пребазиране на екипажа, Клиентът заплаща всички
    допълнителни разходи свързани с това.
  6. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
   1. Цената за чартърен полет се плаща по сметка на Превозвача, посочена в Договора, не по-късно от 24
    (двадесет и четири) часа преди изпълнението на полета, освен ако не е договорено друго. Всички банкови
    такси и комисиони, свързани с плащането на цената за чартърен полет са за сметка на Клиента.
   2. По време на изпълнение на полета всички плащания и разходи, извършени от Превозвача по искане на
    Клиента, и които не са включени в цената за чартърен полет ще бъдат фактурирани допълнително и дължими
    от Клиента срещу представена фактура във вид и валута определена от Превозвача. Клиентът е длъжен да
    плати стойността на фактурата в срок от 7 (седем) дни от получаването ѝ.
  7. ЗАБАВЯНЕ В ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ. ОТЛОЖЕНА УСЛУГА. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
   1. Разписанието на чартърния полет е определено в Договора за чартърен полет, като то е обвързващо за
    Клиента.
   2. Часовете определени в разписанието на чартърния полет и в транспортните документи са условни и може да
    бъдат изменени в случай, че обстоятелства, извън контрола на Превозвача, го налагат, включително с оглед
    безопасността на чартърния полет. Допълнителните разходи, настъпили в следствие на промяната на
    часовете, ако има такива, са за сметка на Клиента.
   3. В случай на закъснение на чартърния полет, за което отговорност носи Превозвача, той има право да
    превози Пътниците с други транспортни средства за превоз на пътници и багаж за собствена сметка или да
    настани Пътниците в хотел, избран от Превозвача до момента, в който е възможно чартърният полет да бъде
    изпълнен.
   4. В случай, че полетът се забави поради закъснение на Пътниците и техния багаж и/или поради непълни или
    липсващи документи, Превозвачът може:
    • да осъществи полета със закъснение като Клиентът се задължава да плати всички допълнителни
     разходи за Полета, произтичащи от закъснението на полета, включително и разходите за изчакване
     на екипажа и самолета;
    • да анулира полета и да фактурира на Клиента неустойки съгласно раздел 8 от настоящите Общи
     условия;
    • в случай, че забавянето е с повече от 120 минути, да осъществи полета без Пътниците, като
     Клиентът се задължава да плати пълната превозната цена, определена в Договора и разходите по по
     точка а) по-горе, освен ако не е уговорено друго;
   5. В случай, че Полетът или част от него не може да бъде изпълнен поради причини независещи от Клиента или
    Превозвача, или закъснението е повече от 24 часа, Превозвачът е длъжен да възстанови обратно на Клиента
    част от цената, калкулирана според дължината на пролетения маршрут на договорения полет. Ако чартърният
    полет включва също изпълнението на обратен полет, частта от Договора за чартърен полет, отнасяща се до
    него, остава непроменена при положение, че Превозвачът може да изпълни обратния полет по разписание.
   6. Превозвачът не поема отговорност в случай че поради ограничения, свързани с covid-19, на някой от
    Пътниците не е позволен достъп при пристигане на съответното летище. Всички допълнителни разходи
    свързани с горното, включително допълнителните полети, които трябва да се изпълнят от Превозвача, се
    заплащат от Клиента.
  8. ОТКАЗ ОТ ПРЕВОЗ
   1. В случай, че Клиентът се откаже от Договора, той дължи неустойка на Превозвача, както следва:
    1. До 48 часа преди излитане на самолета: 15% от цената на полета
    2. До 24 часа преди излитане на самолета: 25% от цената на полета
    3. По-малко от 24 часа преди излитане на самолета: 75% от цената на полета
    4. В случай, че Превозвачът действа като брокер и съответния самолет е осигурен от трета страна,
     неустойките и глобите се прилагат и остават в сила.
   2. Пътник може да се откаже от Договора и да получи обратно превозната цена при заболяване, включително на
    член от семейството му, който ще пътува с него, установено от лечебно заведение.
   3. При неосъществен превоз поради смърт на пътника, на член от семейството му или на родител, брат или
    сестра, както и на роднини до втора степен по съребрена линия, Превозвачът връща цялата превозна цена.
   4. Превозвачът може да се откаже от Договора без предупреждение и без да дължи неустойка а Клиентът дължи
    пълния размер на превозната цена в следните случаи:
    1. ако Пътниците не пристигнат в договореното време или ако Клиента не осигури багажа за полета в
     договореното време.
    2. ако Клиентът наруши някое от задълженията си по Договора за чартърен полет и/или не плати цялата
     или част от договорената цена, не може да обезпечи цената за чартърен полет или е в
     несъстоятелност.
    3. Ако полетът или част от него са анулирани поради подписване от страна на Клиента на подобен
     договор за чартърен полет с друг превозвач, от свое или чуждо име, Клиентът ще заплати на
     Превозвача цялата цена, освен ако не е договорено друго.
   5. Всяка от страните може да се откаже от Договора поради обявена или започната война, която представлява
    опасност за превоза, поради блокада на отправното летище или на летището на назначението, поради
    задържане на въздухоплавателното средство от компетентните власти, поради закриване на отправното летище
    или на летището на назначението по разпореждане на властите или по други пречки от този вид. В тези
    случаи, Клиентът може да иска връщане на платената превозна цена изцяло, ако отказът е направен преди
    започване на превоза, а ако той е направен след започване на превоза – разликата между цената на билета
    и цената за действително извършения превоз.
  9. ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
   1. Превозвачът е отговорен единствено и само в рамките на условията, указани в този раздел на настоящите Общи
    условия, като Превозвачът е изрично освободен от отговорност в следните случаи:
    1. Вреди причинени от трети страни.
    2. Вреди, причинение в следствие на и/или неизпълнение на задълженията поради форс мажор или лоши
     атмосферни условия, в следствие на които е невъзможно безопасното изпълнение на полета, както и по
     причини, преки или косвени, отнасящи се до законови или нормативни задължения, постановления,
     наредби или правила, или щети/неизпълнение по причини, които не зависят от Превозвача.
    3. Претенции в следствие на закъснение на Пътник или багаж, кацане на запасно летище, в случаите, в
     които тези претенции не са причинени виновни от Превозвача.
    4. Претенции за направени, разходи от всякакъв характер отнасящи се до Клиента, неговите служители,
     представители или контрагенти, породени от изпълнението/неизпълнението на настоящите Общи условия от
     страна на Превозвача, когато те не са причинени виновно.
    5. Косвени или последващи претенции от всякакъв характер поради закъснения по независещи от Превозвача
     технически причини и такива, застрашаващи безопасността на полета.
   2. Превозвачът е отговорен за вреди причинени единствено по време на изпълняваната от него полетна услуга.
    Отговорността на Превозвача в никакъв случай няма да бъде по-голяма от стойността на доказаната вреда.
   3. Превозвачът носи отговорност за вреди, за които може да бъдат представени доказателства за възникване,
    причина и размер.
   4. Превозвачът няма да носи отговорност, когато докаже, че са предприети всички необходими мерки  за
    предотвратяване на щетата или е бил в невъзможност да предприеме такива мерки.
   5. Освобождаването от отговорност на Превозвача се прилага и към неговите агенти, служители, представители и
    всички лица, чиито самолет използва Превозвача, включително техните агенти, служители и представители.
    Общата стойност на обезщетението, която трябва да бъде платена от страна на Превозвача не може да бъде
    по-голяма от отговорността като Превозвач.
   6. Превозвачът отговаря за причинените щети в случай на смърт или телесна повреда, претърпяна от Пътник, когато
    злополуката, причинила щетите, е станала на борда на въздухоплавателното средство или по времето за качване
    или слизане от него и свързаните с това действия. Тази отговорност се осъществява съгласно законите на
    Република България и в съответствие с международни спогодби и съглашения, страна по които е Република
    България.
   7. Отговорности във връзка с увреждане на пътнически багаж
    1. При превоз на багаж отговорността на превозвача е съгласно изискванията на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за
     международния въздушен превоз
     , изготвена в Монреал на 28 май 1999 г. (ратифицирана със закон
     – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (ДВ, бр. 6 от 2004 г.) и Регламент (ЕО) № 2027/97от 9 октомври 1997
     г. на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия.
    2. Превозвачът отговаря за щетите, настъпили вследствие на повреда или липса на регистрирания багаж,
     ако щетата е настъпила през времето, когато багажът е бил под негов надзор.
    3. Превозвачът не отговаря за причинени щети поради закъснение, ако докаже, че е взел необходимите
     мерки, за да избегне щетите, или му е било невъзможно да предприеме такива мерки
    4. Превозвачът не отговаря за липси и повреди на багажа на Пътника, настъпили вследствие на особените
     свойства на багажа, недостатъци на опаковката, които не са могли да бъдат забелязани при приемането,
     непосочване в превозния документ особените свойства на багажа, изискващи специални условия за
     съхраняването му.
    5. Превозвачът не носи отговорност за загуби или щети на чупливи или нетрайни вещи (компютри или друго
     електронно оборудване), скъпоценности, бижута, пари, ценни книжа или други ценности, лекарства,
     ключове, паспорти, вестници, списания, лични карти или други документи, също така  и мостри или
     други вещи в регистрирания багаж на Пътника без значения дали Превозвача е информиран за тях или не
     е, с изключение в случаите когато щетата е причинена поради престъпна небрежност или преднамерено.
    6. Превозвачът не носи отговорност за щети, причинени от вещи, намиращи се в багажа на Пътника. В
     случай, че тези вещи причинят щета на багажа на друг пътник или на собственост на Превозвача,
     Пътникът е длъжен да обезщети Превозвача за всички щети и разходи понесени от Превозвача.
    7. За липси и повреди на багажа и личните вещи на Пътника се съставя констативен протокол.
    8. Ако Пътникът не уведоми превозвача писмено за липса или повреда на багажа в сроковете по 9.7.8 счита
     се, че е предаден в изправност и в съответствие с Договора.
    9. За липси и повреди Пътникът, изпращачът, получателят или техните законни представители или
     упълномощени лица предявяват пред превозвача рекламация в писмена форма не по-късно от седем дни от
     деня на получаване на багажа, а при пълна липса – от деня, в който е трябвало да стане тяхното
     получаване. Рекламацията за закъснение трябва да бъде предявена не по-късно от двадесет и един ден
     от деня на предаването на багажа на правоимащия.
  10. ФОРС МАЖОР
   1. Превозвачът си запазва по-нататъшното право по всяко време да отложи или пренасочи полета или да предостави
    на Клиента друг подобен самолет за сметка на Клиента, в случай че полетът не може да бъде изпълнен с
    предлагания / резервиран самолет поради сценариите, посочени в Доклада за глобалния риск от Световния
    икономически форум, като война, военни действия, нарушения на неутралитета на дадена държава, въстание,
    гражданска война, граждански вълнения, бунтове, саботаж, стачки, блокади, блокировки, пандемии, спешни
    случаи в здравеопазването, карантина, отвличане, терористични действия, реквизиция, конфискация,
    отчуждаване, изземване, наземни и въздушни метеорологични условия или други форсмажорни обстоятелства от
    всякакво естество, болест на екипажа, технически причини, задържане или подобни мерки, произшествия с
    въздухоплавателни средства или поради други фактори, върху които Превозвачът няма никакъв контрол или когато
    безопасността на пътниците или екипажа на въздухоплавателното средство може разумно да бъде оценена като
    застрашена по преценка на капитан или от персонала на Превозвача.
   2. Превозвачът не носи отговорност за щети или загуби в резултат или възникнали, пряко или косвено, във връзка
    с гореспоменатите обстоятелства. В случай че горепосоченото се случи преди началото на първия етап от
    полета, посочен в приложената оферта, и не може да се намери подходящо решение, Превозвачът си запазва
    правото да отмени полета. В този случай Превозвачът връща на Клиента сума, съответстваща на Цената на полета
    намалена с всички до този момент разходи.
   3. В случай, че горното се случи по време на изпълнение на полет, всички разходи, произтичащи от такива промени
    или закъснения, ще бъдат фактурирани отделно по себестойност и ще бъдат дължими от Клиента, с изключение на
    разходите за ремонт на самолета, но включително разходите за договаряне на алтернативен самолет. Ако всички
    разходи (включително всякакви полети обратно до базовата база) и вече направените разходи са по-малки от
    Цената на въпросния полет, Превозвачът ще възстанови на Клиента сума, съответстваща на разликата.
  11. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА
   1. Клиентът е отговорен за изпълнението на Договора за чартърен полет, дори и ако действа като посредник. Клиентът носи отговорност за всички щети нанесени на въздухоплавателното средство, причинени от служителите, представителите, агентите и/или пътниците на Клиента.
   2. Клиентът е длъжен да информира писмено Превозвача за щети нанесени на превозваните Пътници, причинени по време на въздушния превоз до два часа след приключване на полета, както и за щети по багажа, до два часа след доставката му. При условие, че щетата не е съобщена в определеното време, Превозвачът не носи отговорност.
  12. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
   1. За сключване и изпълнение на Договора за чартърен полет, Клиентът предоставя лични данни на Превозвача.
   2. Повече информация за това как Превозвачът обработва личните данни на своите Клиенти, можете да намерите в Политиката за поверителност на личните данни, качена на сайта на Превозвача, както и в Уведомлението за поверителност, което се предоставя на всички Клиенти.
  13. ЗАСТРАХОВКА
   1. Превозвачът е задължен да поддържа валидна застраховка срещу лична злополука на Пътник, платима в случай на смърт или при загуба на трудоспособност съгласно Регламент на (ЕС) No 785/2004
   2. В случай, че засегната страна е обезщетена по застраховка за злополука, същата страна не може да претендира за обезщетение по щети причинени от Превозвача за размера на сумата платена по застрахователното обезщетение. Щетите от злополука във всички случаи ще бъдат включени към застраховката за отговорности на Превозвача.
   3. В случай, че полетът се извършва със самолет, различен от този на Превозвача, се прилагат застраховката и отговорността на превозвача, чиито самолет физически изпълнява полета.
   4. Самолетът, който се използва за изпълнението на договора за чартърен полет може да се използва в рамките и обхвата на даденото разрешение за полет съгласно авиационното законодателство и изискванията на въздухоплавателните власти на Р. България, страната на регистрация и страните от/ до които се превозват пътниците или страните над които прелита самолета.
   5. Клиентът се задължава да запознае всеки Пътник с Общите условия на договора за чартърен полет.
  14. РЕГЛАМЕНТИ, ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
   1. Превозвачът ще прилага следните регламенти, закони и наредби:
    1. Условията на Варшавската Конвенция за унифициране правилата в международния въздушен превоз подписана във Варшава на 12 октомври 1929 г., Хагския протокол от 1955 г., допълнителния протокол от Монреал No. 2 (1975), Конвенцията от Гуадалахара от 1961 г.
    2. Монреалската конвенцията за унифициране правилата в международния въздушен транспорт, подписана в Монреал на 28 май 1999 г.
    3. Регламента на Европейския съвет EU 2027/97 от Октомври 1997.
    4. Българските закони, и по-специално Закона за гражданското въздухоплаване и всички наредби и изисквания отнасящи се към извършването на въздухоплавателна дейност в границите на Република България.
    5. Тези Общи условия за чартърен полет;
   2. Клиентът съзнава важността на законовите ограничения и задължения отнасящи се към въздухоплавателна дейност и се задължава да се подчинява на тези правила и наредби.
  15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
   1. Договорът може да бъде прекратен:
    1. с изтичане на срока му;
    2. с изпълнението му;
    3. по взаимно съгласие между страните;
    4. в други случаи, предвидени в Договора или в настоящите Общи условия.
   2. Развалянето или прекратяването на Договора на някое от горните основания не освобождава Клиента от задължението да заплати на Превозвача всички направени разходи, свързани с изпълнението му, както и стойността на договорените услуги, чието изпълнение вече е започнало. Във всички случаи Превозвачът не дължи връщане на получени авансови плащания.
  16. ДРУГИ УСЛОВИЯ
   1. За тези Общи Условия и тяхното тълкуване се прилага българското законодателство. Приложението на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (Виенската Конвенция), както и съответното право на ООН са изрично изключени.
   2. В случай, че някоя част от тези Общи условия или от Договора се окаже недействителна или неприложима, това няма да влече недействителност на Договора или на целите Общи условия. Превозвачът и Клиентът ще опитат чрез съвместни преговори да заменят частта от тези Общи условия или Договора, оказала се недействителна или неприложима.
   3. Договорите може да бъдат изменяни и/или допълвани само със съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
   4. Превозвачът може да изменя Общите условия по всяко време, за което ще уведоми Клиента. Изменените Общи условия се считат за приети от Клиента, ако последният не е възразил в рамките на 2 (два) работни дни от получаване на уведомлението. В случай, че Клиентът не приеме изменените Общи условия, Договорът може да бъде прекратен от същия едностранно. При приемане на измененията на Общите условия задълженията на Клиента и Превозвача се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора от страна на Клиента, задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения от Клиента към Превозвача.
   5. Само след писмено потвърждение от страна на Превозвача, Клиентът има правото да предостави на трети страни правата по договора или части от него, или свободния капацитет или полезния товар изцяло или част от тях.
   6. За всички неуредени въпроси се прилага българското законодателство.
   7. Настоящите Общи условия са изготвени на български език и преведени на английски език. В случай на разминаване между българската и английската версия, с предимство ще се ползва българската.
   8. Всички съобщения между страните относно Договора за чартърен полет се извършват в писмена форма и се изпращат с предплатена препоръчана поща или по електронна поща, както следва:
    1. до Превозвача: до седалището му или такъв друг адрес, за който Превозвачът е уведомил Клиента;
    2. до Клиента: до седалището му (ако е дружество) или (във всеки друг случай) до всеки адрес на Клиента, посочен в Договора.
   9. Всеки спор относно съществуването и действието на оферта, Договора, Общите условия и други уговорки между страните или във връзка с тях или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението им, попълването на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства ще се уреждат от страните по в дух на партньорство. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентният български съд.